Giáo dục từ xa

Học viên

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2023

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 7/TB-TĐHHT                                                      Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 1 năm 2023 THÔNG BẢO Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm

» Read more
1 2 3 9