Triển khai đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ở Hà Tĩnh

Theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tưởng Chính phủ và Kế hoạch số 310/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh vừa triển khai xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” tại Hà Tĩnh.

Để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030”.

Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng và Hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” tại Hà Tĩnh. Trong đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ đáp ứng chất lượng, có khả năng tham gia giảng dạy chương trình ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khác, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; soạn thảo chương trình giảng dạy, đào tạo phù hợp.

Hai là, chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khác, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; phối hợp với các đơn vị tổ chức giảng dạy, sát hạch, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại trường và cấp chứng chỉ theo kế hoạch của tỉnh.

Ba là, xây dựng phương án nâng cấp hiện đại hóa hệ thống các phòng học ngoại ngữ tại trường đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để giảng dạy, học tập, sát hạch trình độ ngoại ngữ theo quy định.

Trên cơ sở những nhiệm vụ này, theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” tại Hà Tĩnh.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (16/4/2021)

(Visited 150 times, 1 visits today)