Giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Trường Đại học Hà Tĩnh

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Trường Đại học Hà Tĩnh là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh, quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên được thành lập theo Quyết định số: 837/QĐ-TĐHHT ngày 18/12/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh

Tập thể Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh

1. Mục tiêu, phạm vi hoạt động và danh mục dịch vụ cung cấp
1.1. Mục tiêu
– Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.
– Tạo điều kiện cho mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; góp phần xây dựng xã hội học tập.
1.2. Phạm vi hoạt động
– Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên là đơn vị trực thuộc trường Đại học Hà Tĩnh.
– Tham gia đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên trên địa bàn của tỉnh và liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh đúng theo pháp luật quy định.
1.3. Danh mục dịch vụ đơn vị cung cấp
– Đào tạo liên thông;
– Đào tạo hệ Vừa làm vừa học;
– Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên;
– Bồi dưỡng Kỹ năng mềm;
– Bồi dưỡng tiếng nước ngoài theo các Đề án của Ban tổ chức Trung ương;
– Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Đề án ngắn hạn của các sở ban ngành trong tỉnh Hà Tĩnh.
2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1. Chức năng
Là đơn vị trực thuộc Trường, tham mưu chiến lược phát triển các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng hình thức Vừa làm vừa học và ngắn hạn; liên kết đào tạo đại học và phối hợp tuyển sinh sau đại học.
2.2. Nhiệm vụ
– Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về: tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo; thi, xét công nhận tốt nghiệp; cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng;
– Tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng;
– Tổ chức thi (sát hạch) cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận;
+ Tổ chức thi (sát hạch) cấp chứng chỉ (giấy chứng nhận) chuyên môn nghiệp vụ, Kỹ năng mềm theo qui định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài tỉnh để liên kết đào tạo đại học và phối hợp tuyển sinh sau đại học;
+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh để tổ chức thi (sát hạch) cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo đơn đặt hàng và theo nhu cầu xã hội;
– Giảng dạy.
3. Cơ cấu tổ chức
– 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

 

ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Giám đốc

Điện thoại: 0948.866.538

Email: hoa.nguyenthithai@htu.edu.vn

 

 

 

ThS. Đặng Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912.539.877

Email: tuan.dangquoc@htu.edu.vn

 

 

 

TS. Phạm Huy Thông

Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 0915.502.141

Email: thong.phamhuy@htu.edu.vn

 

 

– Bộ phận văn phòng: 7 cán bộ, nhân viên

TT Họ và tên Số điện thoại Email
1 CN.Trần Thị Huyền 0917.825.666 huyen.tranthi@htu.edu.vn
2 ThS.Nguyễn Thị Thảo 0912.887.838 thao.nguyenthi.sdh@htu.edu.vn
3 CN.Trần Thị Hà 0915.139.142 ha.tranthi.knm@htu.edu.vn
4 CN.Hoàng Thị Hoa 0917.070.844 hoa.hoangthi@htu.edu.vn
5 NCS.Nguyễn Nữ Mỹ Hà 0902.287.898 ha.nguyennumy@htu.edu.vn
6 ThS.Hoàng Kim Khánh 0986.226.148 khanh.hoangkim@htu.edu.vn
7 CN.Lê Thị Kim Tình 0975.068.797 tinh.lethikim@htu.edu.vn

 

(Visited 447 times, 1 visits today)