Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế

Hợp tác quốc tế là sự liên kết của nhiều chủ thể có sự khác nhau về quốc tịch, cùng hướng tới một mục tiêu, không chống phá, chiến tranh với nhau. Hợp tác quốc tế về đào tạo hiện nay được hiểu là sự hợp tác về các hoạt

» Read more
1 2 3 4