Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy

» Read more

Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế

Hợp tác quốc tế là sự liên kết của nhiều chủ thể có sự khác nhau về quốc tịch, cùng hướng tới một mục tiêu, không chống phá, chiến tranh với nhau. Hợp tác quốc tế về đào tạo hiện nay được hiểu là sự hợp tác về các hoạt

» Read more
1 2 3 4 5 9