Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên của Trường Đại Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch 392/KH – UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020 – 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, thông qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trường Đại học Hà Tĩnh trong việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:

  1. Về điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học
  2. a) Điều liên về “Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy ”

Trường Đại học Hà Tĩnh có đầy đủ các quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy do Bộ GDĐT cấp phép (chi tiết ở phụ lục 01); Ngàỵ 12/03/2018 Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BGDĐT về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học của trưòng Đại học Hà Tĩnh theo Thông tư  số 24/2007/TT-BGDĐT; Hàng năm nhà trường đã thực hiện công tác đăng ký tuyển sinh 8 mã ngành trên cổng thông tin tuyển sinh trực tuyên do Bộ GDĐT quản lý.

  1. b) Điều kiện về “Cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về câng nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiên thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục”.

Trường Đại học Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-ĐHHT ngày 31/12/2018 về việc ban hành quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học một chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh và đã đăng tải công khai trên trang Web của nhà trường http://www.htu.edu.vn/.

  1. Hình thức đào tạo

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 441/2010/QĐ-ĐHHT ngày 07/05/2010 về việc ban hành “Quy định về thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

  1. Chưong trình đào tạo; quá trình xây dựng và đổi mói chương trình đào tạo

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ minh chứng về chương trình đào tạo, có hồ sơ lưu trữ quá trình xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo của 8 mã Ngành đăng ký đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên, cụ thế:

– Các Quyết định Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đắng hệ chính quy: Quyết định số 401/QĐ-TĐHHT ngày 08/10/2007; Quyết định số 1509/QĐ-TĐHHT ngày 15/11/2009; Quyết định số 378/QĐ-TĐHHT ngày 12/4/2012; Quyết định số 734/QĐ-TĐHHT ngày 28/9/2018.

– Các kế hoạch cập nhật chưong trình đào tạo: Kế hoạch số 418/KH-TĐHHT ngày 03/4/2015 về việc rà soát, cải tiến chương trình theo học chế tín chỉ sau một chu kỳ thực hiện; Ke hoạch số 534/KH-TĐHHT ngày 04/4/2016 về việc xây dựng và phát triển chương trình CDIO; Kế hoạch số 32/KH-TĐHHT ngày 18/3/2019 về việc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 443/KH- TĐHHT ngày 17/4/2019 về việc tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục Chính trị, Ke toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

– Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát cải tiến chương trình đào tạo và Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo: Quyết định số 455/QĐ-TĐHHT ngày 10/4/2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiếu ban xây dựng chương trình đào tạo; Quyết định số 597/QĐ-TĐHHT ngày 14/4/2016 về việc thành lập ban chỉ đạo cải tiến chương trình đào tạo; Quyết định số 210/QĐ-TĐHHT ngày 04/5/2018 về việc thành lập ban chỉ đạo cải tiến chương trình đào tạo;

Quyết định số 121/QĐ- TĐHHT ngày 03/02/2021 về việc thành lập ban chỉ đạo cải tiến chương trình đào tạo; Quyết định số 980/QĐ-TĐHHT ngày 10/8/2015 về việc thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy; Quyết định số 1396/QĐ-TĐHHT ngày 29/7/2016 về việc thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy theo chuẩn CDIO; Quyết định số: 677/QĐ-TĐHHT ngày 20/9/2018 về việc thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ đại học, Ngành Giáo dục mầm non, số 678/QĐ- TĐHHT ngày 20/9/2018 về việc thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ đại học, Ngành Sư phạm Tiếng Anh;

số 679/QĐ-TĐHHT ngày 20/9/2018 về việc thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ đại học, Ngành Giáo dục Tiếu học.

  1. Đội ngũ giảng viên

Có đầy đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các ngành đã được Bộ GDĐT thấm định trong hồ sơ mở mã ngành.

  1. Cơ sở vật chất

Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định phục vụ cho công tác đào tạo các tất cả các mã ngành được Bộ GDĐT cấp phép, có lưu trữ biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện trong hồ sơ mở mã ngành, cụ thể:

Tổng diện tích thư viện: 1.060m2 trong đó diện tích phòng đọc là 600m2, số chỗ ngồi 600, số lượng máy tính phục vụ tra cứu 30 máy truy cập internet; phần mềm quản lý thư viện: LIBOL 6.0; có hơn 11.618 tên giáo trình và các loại tài liệu; đường link truy cập học liệu điện tử: http://l 13.160.178.182:808/opac; đường link truy cập thư viện điện tử số: http://thuvienso.htu.edu.vn/.

Có 122 phòng học, diện tích 17876m2; 03 giảng đường, diện tích lOOOm2; 02 sc Hội trường diện tích 8000m2; có 08 phòng học máy tính diện tích 800m2 với 400 máy tính; có 05 phòng học ngoại ngữ diện tích 500m2 với 180 cabin; có 02 sân vận động diện tích 14000m2 đầy đủ các dụng cụ thể dục thể thao; có 01 nhà đa năng diện tích 582m2; có 01 phòng múa, diện tích 100m2; có 01 phòng vẽ diện tích 100m2; có 01 phòng nhạc diện tích 100m2 đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, ngoài ra nhà trường còn có các phòng thực hành Hóa, sinh, vật lý đầy đủ trang thiết bị đặt ở cơ sở Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh.

Bên cạnh những ưu điểm, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình chuẩn bị thực hiện lộ trình đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên mà Trường Đại học Hà Tĩnh cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp nhận các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, giảng viên chính Nguyễn Thị Thái Hòa khẳng định sẽ có những kiến nghị, đề xuất với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh để hoàn thiện các văn bản, lộ trình nâng chuẩn đào tạo giáo viên trong tháng 3 năm 2021.

(Visited 69 times, 1 visits today)