Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT

Ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.
Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT có 4 chương, 12 điều; có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021.
Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

» Read more

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có 4 chương, 12 điều; có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021.
Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

» Read more

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT

Ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT gồm 4 chương, 12 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9//2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

» Read more

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT gồm 4 chương, 12 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021.
Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

» Read more