Phát huy vai trò của dạy học trực tuyến trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19

Triển khai thực hiện các Chỉ thị về phòng, chống dịch covid-19 nhưng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực

» Read more