Kế hoạch dạy – học ngoài Trường của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên gửi tới học viên lịch học cụ thể từng môn và giảng viên giảng dạy. Trung tâm Đào tạo và Bồi

» Read more

Làm sinh động bài giảng bằng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Nhằm thực hiện Quyết định của 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và Công văn số 2542 ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà

» Read more

Triển khai đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ở Hà Tĩnh

Theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tưởng Chính phủ và Kế hoạch số 310/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh vừa triển khai xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

» Read more
1 10 11 12 13