Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông Hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

 Số:    43     /TB-TĐHHT                           

    Hà Tĩnh, ngày  20   tháng 5 năm  2021

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Đại học liên thông Hệ Vừa làm vừa học

ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đào tạo Đại học Hệ Vừa làm vừa học, liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng, thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh

Các đối tượng có Bằng tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học chuyên nghiệp chuyên ngành gần.

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi

– Thời gian: Từ ngày 15/5/2021 đến 30/7/2021.

– Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.

– Hồ sơ ĐKDT mua tại địa điểm nhận hồ sơ.

  1. Kế hoạch thi hoặc xét tuyển

– Xét tuyển điểm học bạ THPT, học bạ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học chuyên nghiệp chuyên ngành gần.

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 8 năm 2021.

  1. Thời gian đào tạo và địa điểm đặt lớp

– Thời gian đào tạo: 2 năm đối với Cao đẳng lên Đại học (4 kỳ); 3 năm đối với Trung cấp lên Đại học (6 kỳ); 4,5 năm đối với THPT (9 kỳ) được bố trí vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

– Địa điểm đặt lớp: Cơ sở Đại Nài, Trường Đại học Hà Tĩnh.

  1. Học phí: Theo quy định hiện hành đối với các trường công lập.

* Chi tiết liên hệ:

 Điện thoại: 0912.442.405 thầy Minh, 0914.445.283 thầy Bình (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ). Thầy Tuấn  0912.359.877 (Trung tâm Đào tạo và BD thường xuyên)

Nơi nhận:

– Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh;

–  Lưu: VT, KTCN,TTĐT&BDTX.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đoàn Hoài Sơn

 

Trung tâm ĐT&BDTX (19/7/2021)

(Visited 137 times, 1 visits today)