Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2023

UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 7/TB-TĐHHT                                                      Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 1 năm 2023

THÔNG BẢO

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2023

Thực hiện Thông tư số 11/2021-BGDĐT và Thông tư số 12/2021-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, cụ thể như sau:

1.Đối tượng tuyển sinh

Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (dạy Tin học, Tiếng Anh); Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT (dạy các môn: Tin, tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Giáo dục công dân).

2.Số lượng tuyển sinh: 50 học viên/lớp

3.Hồ sơ đăng ký dự thi

a.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày 16/01/2023 đến 30/2/2023

– Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên – Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

– Số điện thoại liên hệ:  0915.502.141

b.Hồ sơ đăng ký bao gồm

– Đơn ký (theo mẫu của Trường Đại học Hà Tĩnh);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

– Lưu ý. Các bản sao phải được công chúng

4. Thời gian đào tạo, hình thức bồi dưỡng và địa điểm đặt lớp

– Thời gian bồi dưỡng: 12 tháng

– Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

– Các đơn vị;

– Lưu: VT, TTDTBDTX.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đoàn Hoài Sơn

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (16/01/2023)

(Visited 72 times, 1 visits today)