TỔNG KẾT THỰC TẬP 2 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Thực hiện Quyết định số 740/QĐ-TĐHHT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Hà Tĩnh về việc thành lập đoàn thực tập, Đoàn thực tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học đã hoàn thành đợt thực tập 2.

1.Mục đích của thực tập sư phạm 2

a.Đối với sinh viên

– Làm cho sinh viên bước đầu hiểu biết nhà trường Tiểu học, hoạt động của người giáo viên, tổ chức lớp học thông qua quan sát và tham gia một số hoạt động của trường thực tập.

– Hiểu biết được các mặt tổ chức, hoạt động dạy học và giáo dục của trường thực tập.

– Vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu tình hình trường, củng cố và lĩnh hội sâu sắc hơn những kiến thức này.

– Bước đầu biết thực hiện một số hoạt động của người giáo viên ở trường thực tập.

Sinh viên thực tập sư phạm tại Trường TH-THCS-THPT Trường Đại học Hà Tĩnh

– Qua đợt thực tập sư phạm 2, sinh viên có điều kiện chuẩn bị cho việc hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

b.Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh

Thông qua việc tổ chức đợt thực tập sư phạm 2, Trường tiếp tục kiểm tra, đánh giá kịp thời hiệu quả các mặt đào tạo, bồi dưỡng trong từng công đoạn của Nhà trường, làm cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học tiếp cận được các yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục.

2.Yêu cầu của thực tập sư phạm 2

a.Đối với sinh viên

– Sinh viên bước đầu biết vận dụng các tri thức, kỹ năng đã được trang bị ở trường đại học vào việc thực hiện các nội dung trong đợt thực tập ở trường tiểu học.

– Luyện cho sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng giáo dục, định hướng đúng đắn các hành động sư phạm của mình, tự giác sử dụng các biện pháp, phương tiện chủ yếu vào trong quá trình tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh tiểu học.

– Sinh viên phải biết kết hợp chặt chẽ các nội dung và hình thức giáo dục trong đợt thực tập sư phạm.

b.Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh

Phối hợp với các trường tiểu học tiên tiến để đưa sinh viên về thực tập.

3.Phương châm

– Bảo đảm tính chất toàn diện trong đợt thực tập sư phạm 2.

– Phát huy tính chủ động tích cực, độc lập và sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Phối hợp chặt chẽ giữa Trường đại học với các trường tiểu học có đoàn về thực tập, các nhóm lớp và các giáo viên hướng dẫn.

– Thực tập sư phạm phải đem lại lợi ích cho cả Trường đại học và trường tiểu học góp phần thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, nâng cao chất lượng đào tạo.

Với mục đích, yêu cầu và phương châm của thực tập sư phạm 2, đoàn thực tập sư phạm 2 của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, gồm 08 tiểu đoàn thực tập ở 06 trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoành thành đợt thực tập từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023.

Vượt qua khó khăn, thách thức, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực tập của 17 thành viên đều đạt từ loại giỏi trở lên. Một số bạn trong đoàn thực tập được Ban Giám hiệu của trường tiểu học đánh giá cao ở kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Sau khi kết thúc đợt thực tập 2, lớp bồi tiếp tục học 02 môn cuối của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trước khi tốt nghiệp. Dự kiến, vào đầu tháng 3/2023, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm học 2022-2023 sẽ kết thúc.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (20/2/2023)

 

 

(Visited 101 times, 1 visits today)