Thông báo mở lớp và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo mở lớp và cấp chứng chỉ như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Viên chức giáo vụ trong các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian: Tháng 1/2024.

– Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

– Số điện thoại liên hệ:  0915.502.141.

3. Hồ sơ đăng ký

– Đơn ký (theo mẫu của Trường Đại học Hà Tĩnh).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học.

4. Thời gian, hình thức bồi dưỡng

– Thời gian bồi dưỡng: 160 tiết.

– Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Trực tuyến kết hợp trực tiếp.

(Visited 215 times, 1 visits today)