Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế

Hợp tác quốc tế là sự liên kết của nhiều chủ thể có sự khác nhau về quốc tịch, cùng hướng tới một mục tiêu, không chống phá, chiến tranh với nhau. Hợp tác quốc tế về đào tạo hiện nay được hiểu là sự hợp tác về các hoạt động đào tạo giữa các cá nhân, chủ thể tại Việt Nam với các cá nhân, chủ thể người nước ngoài nhằm một mục đích phát triển giáo dục, đào tạo của cả hai bên. Mô hình hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển về cả chất và lượng của hoạt động giáo dục đào tạo.

Hợp tác quốc tế về đào tạo không chỉ áp dụng đối với các bậc học đại học, sau đại học mà còn là việc trao đổi, đào tạo cho lao động giữa các doanh nghiệp trong nước với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng lao động. Hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực cũng là một trong những chiến lược để góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kinh tế – xã hội khác.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ khiến cho nguồn nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng ra không chỉ là nhân lực phục vụ cho địa phương, đất nước mà là nhân lực phục vụ được cho cả thế giới. Do vậy, vai trò của hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực là hết sức quan trọng, là tất yếu để tạo ra được một nguồn nhân lực mang tính quốc tế cao.

Tầm quan trọng, sự cần thiết của hoạt động hợp tác quốc tế đối với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay thể hiện ở các điểm chính đó là: mở cửa trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, nâng cao được năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục đào tạo của nước ta, thu hút được nhiều nhân lực có chất lượng.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của các cơ sở giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, cập nhật, nắm bắt được xu hướng giáo dục của thế giới, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta và thế giới, đồng thời mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ sở này.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo đã và đang chứng minh được vai trò của mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Do đó, trong thời gian tới, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này vừa là yêu cầu, vừa là sự tất yếu đối với chúng ta.Vì vậy, việc nắm bắt được thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sẽ là cơ sở để đề xuất các các giải pháp phát triển hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng một cách hợp lí nhất.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (19/5/2022)

(Visited 16 times, 1 visits today)