Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

Xuất phát từ Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương hướng năm học 2021-2022 tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2021. Dựa vào ý kiến phát biểu tổng kết Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Bước sang năm học mới, Giáo dục đại học cần tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện lộ trình đổi mới. Trong đó, cần tăng cường các giải pháp thích nghi với điều kiện dịch bệnh có thể còn kéo dài, thực hiện chuyển đổi từ đào tạo trực tiếp sang đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiên trì mục tiêu chất lượng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bám sát vào Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ GDĐT, về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Năm học 2021 – 2022, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm Đào tào và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh

Trong bối cảnh chung như vậy, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh cần thực hiện nghiêm túc 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2021 – 2022 đã nêu trong Chỉ thị 800 của Bộ DGĐT:

  1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.
  2. Chú trọng nâng cao chất lượng GD. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các cấp học, các sở GD và ĐT, các cơ sở GD xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
  3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng ĐT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
  4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác GD lí tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, việc làm cho HS, SV; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong các cơ sở GD và ĐT; xây dựng văn hóa học đường; cung cấp, trau dồi các kĩ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ thật số cho HS, SV; …
  5. Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV MN, TH, THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của CP.
  6. Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường CSVC, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình GDPT 2018.
  7. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không còn phù hợp, chồng chéo.

Bên cạnh những nhiệm vụ chung của toàn ngành, của tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên còn có các nhiệm vụ cụ thể gắn với đặc trưng của đơn vị.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

– Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng.

– Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tham gia tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

* Đào tạo Hệ Vừa làm vừa học, liên thông

– Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên MN, TH, THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của CP; Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 392/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020 – 2025.

– Tiếp tục tuyển sinh và tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho các lớp liên thông ngoài sư phạm.

* Bồi dưỡng ngắn hạn

– Tiếp tục thực hiện việc triển khai Đề án 165, Đề án ngoại ngữ.

– Theo dõi và thực hiện các văn bản về Bồi dưỡng CDNN giáo viên trong tình hình mới.

– Triển khai Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên theo Thông tư 11, 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Phối hợp tuyển sinh thạc sĩ

Tiếp tục quảng bá tuyển sinh và phối hợp tuyển sinh cho Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Khoa học Huế.

3. Công tác khác

* Công tác cải cách hành chính

– Thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, văn hóa công sở.

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của tỉnh, trường và đơn vị.

* Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Các cán bộ hành chính kiêm giảng thực hiện đủ số lượng và nâng cao hiệu quả, chất lượng giờ dạy; tăng cường nghiên cứu khoa học (đề tài, bài báo có chỉ số ISSN) gắn với tình hình xã hội và thực tiễn đơn vị và tỉnh Hà Tĩnh.

* Các hoạt động khác

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua của cấp trên tổ chức, kịp thời khen thưởng những cán bộ có thành tích cao để khích lệ phong trào.

– Thực hiện tốt công tác thanh tra, đảm bảo chất lượng của Trung tâm.

– Viết bài trang web đúng quy định.

– Đẩy mạnh các hoạt động công đoàn cơ sở.

Từ nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các giai đoạn phát động phong trào thi đua của Trường, của đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể và hoàn thành Kế hoạch năm học 2021-2022.

ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (14/9/2021)

(Visited 45 times, 1 visits today)