Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (gọi tắt là Thông tư 01-04/2021).

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng tới mục tiêu góp phần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam. Đồng thời, khắc phục một số bất cập nảy sinh trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên trong thời gian gần đây.

1.Thông tư mới quy định một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi chuyên ngành có một chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần.
Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cấp học đang giảng dạy trước ngày chương trình bồi dưỡng mới (triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành thì không phải bổ sung chứng chỉ theo quy định mới. Theo Thông tư 01-04/2021 quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
từng hạng (1,2,3,4) và tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng, bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp
theo Thông tư 01-04/2021.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát lại quy định giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sỹ và thấy rằng với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết. 
Theo quy định tại Thông tư số 02,03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Tiểu học/Trung học Cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.
 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành để bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc xếp lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể như:

Giáo viên được bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn: trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác như trước đây.

Trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì giữ nguyên mã số, hệ số lương hiện hưởng, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề.  

Các nội dung bổ sung trên bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa giáo viên lâu năm và giáo viên có thời gian công tác ít hơn khi chuyển xếp lương trên cơ sở tuân thủ các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Các Thông tư 01-04 quy định nhiệm vụ theo từng hạng để sau khi giáo viên được bổ nhiệm vào hạng sẽ thực hiện nếu được hiệu trưởng phân công. Tuy nhiên, khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới, một số địa phương yêu cầu giáo viên phải có đủ minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng dẫn đến việc giáo viên không thể cung cấp đủ minh chứng nên chưa được bổ nhiệm hạng tương ứng.

Dự thảo được đăng trên trang Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến góp ý từ đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đến ngày 20/7/2022./.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (16/6/2022)

 

(Visited 16 times, 1 visits today)