ĐIỂM MỚI TRONG DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, điểm mới trong Thông tư mới này là, thay vì mỗi hạng cần một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên tương ứng, thì nay chỉ cần một chứng chỉ cho cả 3 hạng (I,II,III).

Thông tư cũng quy định điều kiện chuyển tiếp đối với những giảng viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Theo đó, viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30-6-2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên mà không cần phải tham gia các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19-4-2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân, tổ chức có thể gửi phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết.

(Visited 50 times, 1 visits today)