Một số sửa đổi về chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức theo Nghị định 89

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo quy định hiện hành, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm: – Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn

» Read more