Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế và một số quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường 1.1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế Quan hệ lợi ích kinh tế là sự thiết lập những tương tác giữa con người với

» Read more
1 2 3 9