Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

Xuất phát từ Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương hướng năm học 2021-2022 tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2021. Dựa vào ý kiến phát biểu tổng kết Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Bước sang năm

» Xem chi tiết

Làm sinh động bài giảng bằng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Nhằm thực hiện Quyết định của 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và Công văn số 2542 ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà

» Xem chi tiết
1 2 3